Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Pink Sheets aanvaardt de klant onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 1. (Escort)Dame: de door Pink Sheets ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die uitvoering geven aan een boeking. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door Pink Sheets.
 2. Klant: rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 18 jaar die met Pink Sheets een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of te hebben gesloten.
 3. Partijen: Pink Sheets en Klant tezamen.
 4. Pink Sheets: onderneming ingeschreven in het Handelsregister onder Pink Sheets BV.
 5. Website: de website van Pink Sheets, bekend onder pinksheets.nl of pinksheets.eu 
 6. Boeking: een overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Klant en Pink Sheets, waaronder mede begrepen de Boeking van een Arrangement.
 7. Arrangement: een pakket aan diensten ingevuld op basis van de wensen van de Klant en in overleg met Pink Sheets. Daaronder ook verstaan: Experience.
 8. Boekingsbevestiging: een bevestiging van Pink Sheets aan de Klant waarin de afspraken tussen partijen ten aanzien van een boeking zijn vastgelegd.
 9. Boekingsaanvraag: ieder verzoek van een Klant aan Pink Sheets gedaan via de website, email, telefoon of enig ander communicatiemiddel waarin de Klant naar het oordeel van Pink Sheets voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Pink Sheets.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pink Sheets uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen hiervan zijn enkel geldig voor zover deze door Pink Sheets uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goed gekeurd.
 2. Pink Sheets is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van deze voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de Klant zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Op het moment van totstandkoming van iedere boeking wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Pink Sheets en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. De Klant die reeds een Boeking heeft gesloten met Pink Sheets wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere en/of aanvullende Boekingen en/of diensten aan de betreffende Klant in te stemmen.

Artikel 3 – Onderneming

Pink Sheets in een volledig legale High Class Escort Service, die haar werkzaamheden uitvoert onder vergunningsnummer 28767-2020. De escortdames worden met zorg geselecteerd door Pink Sheets en voeren hun werkzaamheden op grond van een Boeking uit vrije wil uit. Conform de Nederlandse wetgeving zijn al onze dames 21 jaar of ouder.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Boeking

 1. Alle door Pink Sheets gedane aanboden of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod en de aanvaarding daarvan anders is vermeld.
 2. Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat Pink Sheets de Boekingsaanvraag uitdrukkelijk heeft aanvaard. Ingeval van een bindende aanbieding geldt dat de Boeking tot stand komt op het moment van acceptatie daarvan door de Klant. De Boekingsbevestiging van Pink Sheets wordt geacht juist en volledig te zijn.
 3. De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie.
 4. Het is Pink Sheets te allen tijde toegestaan op een Boekingsaanvraag te weigeren, zonder daarvoor een reden op te geven.

Artikel 5 – Boekingen

 1. Pink Sheets spant zich bij ontvangst van een Boekingsaanvraag in om de Klant en een Dame zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, teneinde de Klant de best mogelijke ervaring te bieden bij de uitvoering van een Boeking.
 2. Pink Sheets behoudt zich het recht voor om een Dame te voorzien van een beveiliging in welke vorm dan ook.
 3. Voor Boekingen geldt een minimale duur van 2 uren.
 4. Boekingen worden enkel uitgevoerd in een hygiënische woonruimte, tevens een gebouwde onroerende zaak, dan wel een hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren.
 5. De Klant verplicht zich bij de uitvoering van een Boeking tot een hoge mate van persoonlijke hygiëne. Dit resulteert zich onder meer, maar niet uitsluitend in een verplichting tot het gebruik van een condoom indien sprake is van seksueel contact bij de uitvoering van een Boeking. Hierbij geldt dat het de Klant evenmin is toegestaan de Dame te bewegen het gebruik van een condoom achterwege te laten bij seksueel contact bij de uitvoering van een Boeking.
 6. Alle Boekingen die worden uitgevoerd door een Dame of Dames van Pink Sheets worden enkel voltooid onder het Safe-Seks beleid zoals door Pink Sheets op de website vermeld.
 1. De Klant dient tijdens een Boeking:
 • Zorg te dragen dat de Dame bij aanvang, einde en gedurende boeking indien noodzakelijk bereikbaar is voor Pink Sheets onder meer in verband met de betaling van de Boeking, alsmede het welzijn en de veiligheid van de Dame;
 • Zich te onthouden van enig bezit van drugs in welke vorm dan ook;
 • Zich te onthouden drugs in welke vorm dan ook aan te bieden aan de Dame, met uitzondering van alcoholische dranken. Hierbij geldt dat het de Klant evenmin is toegestaan de Dame te bewegen de aangeboden drugs in welke vorm dan ook aan te nemen en/of te gebruiken.
 • Respectvol om te gaan met de Dame alsmede haar grenzen te respecteren.
 1. De Klant behandelt de Dame bij de uitvoering van een Boeking met respect en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op iedere Boeking(s)(bevestiging). Het is de Klant te allen tijde niet toegestaan de Dame te dwingen tot handelingen die in strijd zijn met de Boeking of de wil van de Dame, dan wel anderszins in strijd zijn met de wet zoals van toepassing in het land van uitvoering van de Boeking.
 1. De Klant dient zich te allen tijde te onthouden van (enige poging) tot misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Pink Sheets en/of de door haar ingeschakelde Dames in gevaar brengt.

Indien de Klant in strijd met het bepaalde in artikel 5.9 van deze voorwaarden tijd heeft doorgebracht met een Dame zonder tussenkomst van Pink Sheets, is de Klant per direct en zonder toepassing van enige korting de genoten uren conform de standaardprijzen zoals vermeld op de Website verschuldigd aan Pink Sheets, vermeerderd met een boete gelijk aan tweemaal het verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – Internationale Boeking

 1. Op een Internationale Boeking zijn de voorwaarden die gelden voor een Boeking en zoals opgenomen in de algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing, tenzij daar in dit artikel uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
 1. Een Boekingsaanvraag voor een Internationale Boeking binnen Europa dient minimaal 24 uur van te voren door Pink Sheets te zijn ontvangen. Voor een Internationale Boeking buiten Europa dient de Boekingsaanvraag minimaal 48 uur van tevoren door Pink Sheets te zijn ontvangen.
 1. De minimale boekingsduur voor een boeking binnen Europa is afhankelijk van de locatie en de manier van reizen. Voor de meeste Europese steden geldt en minimale boekingsduur van 8 tot 12 uur. Indien er geen mogelijkheid voor de dame bestaat om diezelfde dag terug te reizen, dient de Dame ook geboekt te worden voor de nacht.
 1. Voor bestemmingen buiten Europa is een minimale boekingsduur van 24 tot 48 uur vereist.
 1. Na de ontvangst van de Boekingsaanvraag voor een Internationale Boeking zal Pink Sheets de reisbestemming beoordelen op basis van algemeen geldend positief reisadvies, veiligheid van de bestemming, ervaringen met de bestemming en overleg hierover met de gewenste Dame. Na een positieve beoordeling door Pink Sheets, ontvangt de Klant van Pink Sheets een Boekingsbevestiging.
 1. De middelen van transport van een Dame worden per geval en in overleg betaald.
 1. Een aanbetaling van 50% van de gehele reis- en verblijfsom inclusief bemiddelingsfee is voor iedere Internationale Boeking verplicht. Deze aanbetaling kan alleen per bank of creditcard worden voldaan.
 1. Zodra Pink Sheets het bedrag ontvangen heeft zal zij beginnen met het reserveren, boeken en plannen van de Internationale Boeking.
 1. Het resterende bedrag gelijk aan 60% van de totale som dient minimaal 48 uur voor aanvang van de Dame compleet te zijn voldaan aan Pink Sheets. Alle tickets, visa en andere reiskosten worden vermeerderd met 21%, aangezien alle door ons ontvangen gelden moeten worden beschouwd als omzet en aldus met 21% worden belast.
 1. Voor Internationale Boekingen met een minimale reistijd van 4 uur of minder gerekend vanaf Amsterdam en met een personenauto kan de Dame reizen per auto of trein, tenzij reizen per vliegtuig voordeliger en gemakkelijker is voor de geplande bestemming. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 4 uur of meer zal de Dame uitsluitend per vliegtuig reizen. Tot 8 uur vliegen kan de Dame vliegen met Economy Class. Voor bestemmingen van een vliegtijd van 8 uur of meer reist de Dame altijd Business of First Class. Vluchten worden altijd, indien mogelijk, geboekt zonder tussenstops.
 1. De Klant dient tijdens een Internationale Boeking zorg te dragen dat de Dame:
 • Te allen tijde bereikbaar is voor Pink Sheets;
 • Minimaal 3 maaltijden per dag nuttigt op kosten van de Klant;
 • Minimaal een maal per dag telefonisch contact opneemt met Pink Sheets, waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden;
 • Bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal twee uur per dag vrij heeft om naar eigen inzicht in te vullen, waarvoor privacy en gelegenheid geboden wordt;
 • Bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal zes uur per dag de gelegenheid krijgt om te kunnen slapen.

Artikel 7 – Annulering of wijziging door Pink Sheets

 1. Het is Pink Sheets te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren en/of te wijzigen indien:
 • een Dame niet op de door de Klant gevraagde locatie en/of tijdstip aanwezig kan zijn;
 • de door de Klant gevraagde locatie niet beschikbaar is;
 • naar het oordeel van Pink Sheets de identiteit, integriteit en/of de veiligheid van een Dame niet kan worden gegarandeerd;
 • de Klant niet binnen (de overeengekomen termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat de Klant niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen;
 • zich de omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Pink Sheets kan worden verwacht dat zij aan haar verplichtingen uit hoofde van de Boeking voldoet.
 1. In geval van een wijziging of annulering in de zin van artikel 7.1 AV zal Pink Sheets hierover de kortst mogelijke termijn in contact treden met de Klant.
 2. Indien en voor zover de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de Klant toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren.
 3. In het geval de Boeking wordt geannuleerd in de zin van artikel 7 AV zijn Pink Sheets, noch de Dame aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Klant.

Artikel 8 – Annulering of wijziging door de Klant

 1. In geval van wijziging of annulering van de Boeking door de Klant, zal deze op kortst mogelijke termijn in contact treden met Pink Sheets.
 2. Op Pink Sheets en de Dames rust enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van alle voorwaarden van de Boeking. Indien de Dame nier voldoet aan een of meer verwachtingen van de Klant, geeft dit geen recht op annulering of wijziging van de Boeking. De Klant heeft enkel recht op wijziging indien de niet tegemoetgekomen verwachtingen van de Klant zien op persoonlijkheid of uiterlijk van de Dame en de Klant binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking in Nederland Pink Sheets heeft geïnformeerd over zijn ongenoegen. In dat geval rust op Pink Sheets de inspanningsverplichting een realistisch en een beide partijen passende oplossing aan te dragen en de Boeking overeenkomstig te wijzigen.
 3. Indien en voor zover de wijziging van de Boeking door de Klant toeziet op de Dame, tijd of locatie rust op Pink Sheets enkel de inspanningsverplichting de Boeking conform de gewenste wijzigingen aan te passen, dan wel een alternatief te bieden. Niettemin behoudt Pink Sheets zich het recht voor de Boeking te annuleren.
 4. Wijzigingen ten aanzien van de invulling van de dienstverlening tijdens de Boeking zijn enkel mogelijk, indien de Dame hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien en voor zover deze wijziging(en) aanvullende kosten met zich meebrengen, dienen deze voorafgaand aan de uitvoering van de Boeking te worden voldaan.
 5. Een vertraging in de aankomst van de Dame tot 30 minuten op de overeengekomen locatie, veroorzaakt door vervoersproblemen, geeft de Klant geen recht de Boeking te annuleren. Bij een vertraging van meer dan 30 minuten is het de Klant toegestaan de betreffende Boeking telefonisch kosteloos te annuleren, tenzij sprake is van een Boeking die minder dan 4 uur van tevoren tot stand is gekomen.
 6. Het is de Klant min. 48 uur voor het oorspronkelijke vertrek van de dame naar de afgesproken locatie voorafgaand aan de Boeking toegestaan de betreffende Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren. Daarna is de Klant 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Pink Sheets.
 7. In geval van annulering later dan 48 uur voorafgaande aan de boeking, niet ontstaan door overmacht en indien beoordeeld door de directie van Pink Sheets, heeft de klant geen recht op restitutie van zijn (aan)betaling.

Artikel 9 – Prijzen en/of prijswijzigingen

 1. Alle door Pink Sheets opgegeven standaardprijzen zijn in te zien op de Website. Deze prijzen zijn weergegeven in Euro’s, inclusief omzetbelasting (btw) en exclusief andere heffingen opgelegd van overheidswege.
 2. Voor prijzen van Arrangementen dient de Klant contact op te nemen met Pink Sheets. Dit mede in verband met de invulling van de voorwaarden van het betreffende Arrangement. De Website geeft alleen de ‘vanaf’ prijzen weer.
 3. De prijs die door Pink Sheets voor de Boeking opgegeven geldt uitsluitend voor de dienstverlening conform de overeengekomen specificaties.
 4. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met Pink Sheets en bevestigd in de Boekingsbevestiging.
 5. Pink Sheets is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren en/of andere kosten die voor de uitvoering van de Boeking nodig en/of relevant zijn.
 6. Kosten die Pink Sheets of de Dame dient te maken of om te voldoen aan de (aanvullende) wensen van de Klant zijn voor rekening van de Klant.
 7. Aan aanvullende wensen van de Klant op de overeengekomen Boeking conform de Boekingsbevestiging die Pink Sheets tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Boeking redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 8. Prijswijzigingen op grond van artikel 9.5 en 9.6 AV geven de Klant niet het recht de Boeking geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10 – Betalingen I

 1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking, dan wel uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan, tenzij tussen partijen schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. In geval van een Boeking van een Arrangement, dient de Klant na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande de gehele kosten van het betreffende Arrangement aan Pink Sheets te voldoen, door middel van overmaking op een door Pink Sheets aan te wijzen bankrekening.
 3. Pink Sheets accepteert contante betalingen alleen in Euro’s.
 4. Pink Sheets accepteert bovendien betalingen via creditcard middels een betaalplatform. Betalingen met creditcard worden vermeerderd met een percentage van 10% van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Indien een Boeking geannuleerd wordt door Pink Sheets omdat gegronde redenen bestaan dat de Klant de veiligheid van Pink Sheets of door haar ingeschakelde Dames in gevaar brengt, dan wel de identiteit van een of meer Dames dreigt te openbaren, dan wel het imago van Pink Sheets zal beschadigen, bestaat voor de Klant geen recht op restitutie en wordt aan de Klant het volledige bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien een Internationale Boeking of een Boeking van een Arrangement wordt geannuleerd door de Klant, dient de Klant de kosten die door Pink Sheets tot zover gemaakt zijn evenwel te betalen aan Pink Sheets. Deze kosten komen niet in aanmerking voor restitutie.
 7. Indien de Klant bij de uitvoering van de Boeking op eigen initiatief geen gebruik maakt van diensten waarvoor wel gelden betaald zijn, komen deze gelden niet in aanmerking voor restitutie.
 8. Indien de Klant recht heeft op restitutie van enig betaald bedrag in verband met een geannuleerde Boeking, vindt deze plaats binnen 5 dagen nadat de Boeking oorspronkelijk plaats gevonden zou hebben op een bankrekening die door de Klant is aangewezen.
 9. Indien de Klant de betaling niet vooraf en niet direct bij aanvang van de Boeking voldaan heeft, is de door Pink Sheets ingeschakelde Dame gerechtigd om de Boeking af te breken dan wel op voorhand te weigeren op verzoek van Pink Sheets. Voorts is de Klant 50% van het totale boekingsbedrag inclusief reiskosten verschuldigd indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen als in artikel 10.1 en 10.2 voldoet.
 10. Alle suites als bedoeld in het Arrangement ‘First Time Experience’ of anderzijds geboekte suites door Pink Sheets worden, mits door de Klant anders verzocht, geboekt op basis van non-refund.

Artikel 10 – Betalingen II

 1. Indien Pink Sheets een Boekingsaanvraag ontvangt van een Klant voor wie Pink Sheets nog niet eerder een Boeking verzorgd heeft, is Pink Sheets gerechtigd van deze Klant te verlangen dat deze afhankelijk van het soort Boeking een aanbetaling per bank voldoet van minimaal 50% van het Boekingsbedrag. De betaling dient afkomstig te zijn van de bankrekening van de Klant zelf, dit houdt in dat de naam van de rekeninghouder overeen moet komen met de naam van de Klant.
 2. Voorts dient de Klant er zorg voor te dragen dat Pink Sheets uiterlijk 3 uur van te voren met zekerheid kan vaststellen dat de Klant ook daadwerkelijk aanwezig is op de afgesproken locatie.
 3. Indien het betalingsgedrag en/of de financiële situatie van een Klant naar het oordeel van Pink Sheets aanleiding geeft tot het verstrekken van meer zekerheid, is Pink Sheets gerechtigd om van de Klant te verlangen dat de Klant een aanvullend voorschot betaald per bank. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Pink Sheets gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Boeking onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Klant aan Pink Sheets verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. Indien Pink Sheets in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Pink Sheets in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Klant.
 5. In alle gevallen heeft Pink Sheets naast de in dit artikel genoemde rechten eveneens het recht op nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Discretie

 1. Alle informatie van een Klant die uit hoofde van haar dienstverlening in het bezit is van Pink Sheets, behandelt zij op discrete wijze en zal enkel worden gebruikt voor de uitvoering van haar dienstverlening alsmede het optimaliseren van haar toekomstige dienstverlening. Onder haar dienstverlening valt mede: identiteitscontrole, algemene recherche in openbare bronnen en verificatie van de door de Klant opgegeven informatie bij betrokken partijen ten behoeve van de veiligheid van een of meerdere Dames ingeschakeld door Pink Sheets.
 2. Informatie van de Klant die in het bezit is van Pink Sheets zal nimmer gedeeld worden met derden, tenzij een wettelijke regeling Pink Sheets hiertoe verplicht.
 3. Indien een Klant onjuiste informatie verstrekt aangaande zijn persoon (identiteit), behoudt Pink Sheets zich het recht voor om de betreffende informatie weer te geven op een zogenaamde zwarte lijst en te delen met politie en justitie, teneinde toekomstige valse informatie betreffende Boekingen te voorkomen.
 4. Indien een Klant in strijd met deze algemene voorwaarden rechtstreeks contact opneemt met een Dame, een poging doet rechtstreeks contact op te nemen met de Dame, dan wel enige contactgegevens uitwisselt met de Dame, behoudt Pink Sheets zich het recht voor om informatie over de Klant te delen met derden binnen de brancheorganisaties teneinde hen te waarschuwen voor dergelijke handelswijze van de Klant. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Pink Sheets is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pink Sheets.
 2. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstellende ervaringen van de Klant, informatie op de Website of afwijkingen ten opzichte van de Website verstrekte informatie, geven de Klant geen recht op (schade)vergoeding en/of restitutie.
 3. Pink Sheets is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van enig handelen in strijd met artikel 5.5. voorts is Pink Sheets niet aansprakelijk voor schade aanverwant aan zaken vermeld in artikel 5.5.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Pink Sheets is te allen tijde beperkt tot (eventuele) directe schade. Pink Sheets is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 5. Eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Pink Sheets is voorts beperkt tot maximaal 100% van het nettobedrag van de in rekening gebrachte werkzaamheden.
 6. Indien Pink Sheets ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de Boeking (waaronder deze algemene voorwaarden) niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Klant haar ter zake volledig vrijwaren en aan Pink Sheets alles vergoeden wat aan deze derde moet worden voldaan alsmede de in dat verband gemaakte kosten.

Artikel 13 – Garantie

Met inachtneming van de inspanningsverplichting van Pink Sheets zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, geeft Pink Sheets geen enkele garantie richting de Klant wat betreft de ervaring van de Klant tijdens de Boeking. Dit mede gelet op de zeer persoonlijke ervaring die de aard van de dienst met zich mee brengt.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de door Pink Sheets ontworpen marketing- en of salesmaterialen en producten, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend de inhoud van de Website alsook de werkwijze en andere geestesproducten van Pink Sheets, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Pink Sheets hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk haar toestemming verleend heeft.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op alle Boekingsaanvragen, Boekingen waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Eventuele geschillen tussen Pink Sheets en Klant of derden uit hoofde van een Boekingsaanvraag, Boeking waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het in Nederland gelegen arrondissement Noord-Holland.